منو
سبد خرید شما

استاندارد لوله و اتصالات پليمري

فهرست استانداردهاي ملي مرتبط با لوله و اتصالات پليمري

  گردآوري: مركز تحقيقات و ارتباط با صنعت بهمن ماه 1391

الف)  استانداردهاي ملي لوله و اتصالات پلي اتيلن فاضلاب :

استاندارد  شماره 9116-1  :

پلاستيک ها- لوله و اتصالات پلي اتيلن دوجداره با ديواره ساختمند مورد استفاده در شبکه هاي ثقلي جمع آوري و انتقال فاضلاب ،زهکشي مدفون شده در زير خاک - قمست اول-الزامات عمومي و مشخصات عملکردي

استاندارد شماره  9116-2 :

پلاستيک ها-لوله و اتصالات پلي اتيلن دوجداره با ديواره ساختمند مورد استفاده در شبکه هاي ثقلي جمع آوري و انتقال فاضلاب ،زهکشي مدفون شده در زير خاک-قسمت دوم-لوله و اتصالات با سطح داخلي و خارجي صاف،طرحA- ويژگيها

استاندارد شماره 9116-3 :

پلاستيک ها-لوله و اتصالات پلي اتيلن دوجداره با ديواره ساختمند مورد استفاده در شبکه هاي ثقلي جمع آوري و انتقال فاضلاب ،زهکشي مدفون شده در زير خاک-قسمت دوم-لوله و اتصالات با سطح داخلي صاف و لايه خارجي ساختمند ، طرح B-ويژگيها

ب)  استانداردهاي ملي لوله و اتصالات پلي اتيلن آب و تحت فشار :

استاندارد شماره 14427-1 :

پلاستيک ها- سامانه هاي لوله گذاري براي كاربردهاي آبرساني، فاضلاب و زهكشي تحت فشار- پلي اتيلن(PE) – قسمت 1: كليات

استاندارد شماره 14427-2 :

 پلاستيک ها- سامانه هاي لوله گذاري براي كاربردهاي آبرساني، فاضلاب و زهكشي تحت فشار- پلي اتيلن(PE) – قسمت 2: لوله ها

استاندارد شماره  14427-3 :

پلاستيک ها- سامانه هاي لوله گذاري براي كاربردهاي آبرساني، فاضلاب و زهكشي تحت فشار- پلي اتيلن(PE) – قسمت 3: اتصالات

استاندارد شماره  14427-4 :

 پلاستيک ها- سامانه هاي لوله گذاري براي كاربردهاي آبرساني، فاضلاب و زهكشي تحت فشار- پلي اتيلن(PE) – قسمت 4: شيرآلات

استاندارد شماره 14427-5 :

پلاستيک ها- سامانه هاي لوله گذاري براي كاربردهاي آبرساني، فاضلاب و زهكشي تحت فشار- پلي اتيلن(PE) – قسمت 5: كارايي سامانه

 

استاندارد  شماره 14427-7 :

 پلاستيک ها- سامانه هاي لوله گذاري براي كاربردهاي آبرساني، فاضلاب و زهكشي تحت فشار- پلي اتيلن(PE) – قسمت 7: راهنماي ارزيابي انطباق

استانداردشماره 7175-1 :

پلاستيک ها ـ لوله هاي پلي اتيلني مورد استفاده درآبرساني ـ اندازه گيري ابعاد ـ روش آزمون

استانداردشماره 7175-2   :

پلاستيک ها ـ لوله هاي پلي اتيلني مورد استفاده درآبرساني ـ اندازه گيري مقدار دوده ـ روش آزمون

استانداردشماره 7175-3   :

پلاستيک ها ـ لوله هاي پلي اتيلني مورد استفاده درآبرساني ـ اندازه گيري بازگشت حرارتي - روش آزمون

استاندارد  شماره 7175-6 :

پلاستيک ها ـ لوله هاي پلي اتيلني مورد استفاده درآبرساني ـ بررسي چگونگي پراکنش دوده ـ روش آزمون

استاندارد  شماره 7175-8 :

پلاستيک ها ـ لوله هاي پلي اتيلني مورد استفاده درآبرساني ـ مقاومت در برابر رشد ترک ناشي از ترکيب تنش و عوامل محيطي ـ روش آزمون

استاندارد  شماره 14563 :

پلاستيك ها - لوله ها و اتصالات پلاستيكيضرايب كاهش فشار در سامانه هاي خط لوله پلي اتيلن مورداستفاده در دماهاي بيش از 20 C̊

استاندارد  شماره 12439 :

لوله هاي تحت فشار پلي اتيلن( (PE اتصالات مونتاژي با قطعات اتصال مكانيكي – الزامات و روش آزمون  فشار پائين داخلي (نشتي به داخل) .

استاندارد  شماره 12440 :

اتصالات مونتاژي بين قطعات اتصال و لوله هاي تحت فشار پلي اتيلن(PE) – آزمون عدم نشتي تحت فشار داخلي .

استاندارد  شماره 13502 :

اتصالات مونتاژي بين قطعات اتصال و لوله هاي تحت فشار پلي اتيلن(PE) – آزمون عدم نشتي تحت فشار داخلي و در معرض خمش

استانداردشماره 13316   :

اتصالات مونتاژي بين قطعات اتصال و لوله هاي تحت فشار پلي اتيلن(PE) – آزمون مقاومت در مقابل بيرون پريدن.

 

استانداردشماره 14474   :

 پلاستيک ها- لوله و اتصالات- اتصالات فشاري با محل اتصال مكانيكي براي لوله هاي تحت فشار پلي اتيلن در سامانه هاي آبرساني.

استانداردشماره 13183   :

 لوله و اتصالات پلاستيكي- آماده سازي آزمونه سوار شده بين لوله پلي اتيلن (PE) و اتصال دهنده جوش الكتريكي

ج)  استانداردهاي ملي لوله و اتصالات UPVC:

استانداردشماره 13361-1   :

پلاستیک هاسيستم لوله گذاري براي كاربردهاي آبرساني و فاضلاب و زهكشي تحت فشار مدفون درخاك و بالاي سطح زمين - پلی وینیل کلرید سخت- (PVC-U) قسمت1 - كليات

استاندارد  شماره 13361-2 :

پلاستیک هاسيستم لوله گذاري براي كاربردهاي آبرساني و فاضلاب و زهكشي تحت فشار مدفون درخاك و بالاي سطح زمين - پلی وینیل کلرید سخت- (PVC-U) قسمت2 لوله ها

استاندارد  شماره 13361-3 :

پلاستیک هاسيستم لوله گذاري براي كاربردهاي آبرساني و  فاضلاب و زهكشي تحت فشار مدفون درخاك و بالاي سطح زمين - پلی وینیل کلرید سخت- (PVC-U) قسمت3 - اتصالات

استاندارد  شماره 13361-4 :

پلاستیک هاسيستم لوله گذاري براي كاربردهاي آبرساني و  فاضلاب و زهكشي تحت فشار مدفون درخاك و بالاي سطح زمين - پلی وینیل کلرید سخت- (PVC-U) قسمت4 - شيرآلات

استاندارد  شماره 13361-5 :

پلاستیک هاسيستم لوله گذاري براي كاربردهاي آبرساني و فاضلاب و زهكشي تحت فشار مدفون درخاك و بالاي سطح زمين- پلی وینیل کلرید سخت- (PVC-U) قسمت5كارايي سيستم

استاندارد  شماره 9118 :

پلاستیک ها - لوله، اتصالات و سیستم لوله کشی پلی وینیل کلرید سخت- (PVC-U) مورد مصرف در تخلیه فاضلاب زیرزمینی بدون فشار - ویژگی ها

استانداردشماره 7668   :

پلاستیک ها - لوله، اتصالات پلی وینیل کلرید سخت چگالي- ویژگی ها

استانداردشماره 7669   :

پلاستيك ها ـ لوله هاي زهكشي از جنس پلي وينيل كلريد سخت ـ ويژگي ها و روش هاي آزمون

استانداردشماره 7670   :

پلاستيک ها ـ اتصالات لوله هاي پلي وينيل کلريد سخت تزريقي در سيستم هاي فشار قوي ـ فشردگي روش آزمون

استاندارد شماره 7243  :

پلاستيک ها ـ لوله هاي پلي وينيل کلريد کلرينه شده - ويژگيها و روشهاي آزمون

استاندارد  شماره 3266 :

ابعاد اتصالات پلي ونيل كلريد سخت بابوشن ساده براي لوله‌هاي تحت فشار

استانداردشماره 3266-1   :

پلاستيك ها- اتصالات ساخته شده از پلي وينيل كلرايد سخت(PVC-U)، پلي وينيل كلرايد كلردار شده     (PVC-C) ، يا آكريلونيتريل بوتادي ان استايرن(ABS)با مادگي ساده براي لوله هاي تحت فشار- قسمت اول: سري هاي متري

استاندارد  شماره 3267 :

طول نصب اتصالات پلي ونيل كلريد سخت با بوشن ساده براي لوله‌هاي تحت فشار

استاندارد  شماره 8767 :

پلاستیک ها - سامانه های لوله کشی برای کاربردهای صنعتی -آکریلونیتریل بوتا دی ان استیرن - پلی وینیل کلرید سخت و پلی وینیل کلرید کلردار شده- ویژگی های اجزاء و سامانه -سری های متری

استاندارد  شماره 10608 :

پلاستیک ها - لوله و اتصالات پلی وینیل کلرید سخت-تهیه آزمونه برای تعیین عدد گرانروی و محاسبه عدد k

استاندارد  شماره 10609 :

پلاستیک ها - لوله های پلی وینیل کلرید سخت- مقاومت درمقابل دی کلرومتان در دمای مشخص- روش آزمون

استانداردشماره 1989   :

ويژگيها و روش‏هاي آزمون واشرهاي لاستيكي براي آب‏بندي لوله‏هاي فاضلاب خانگي (از جنس P.V.C. سخت)

استاندارد  شماره 2413 :

روش تعيين مقدار جذب آب لوله‏هاي پلي وينيل كلرايد PVC سخت

استاندارد  شماره 2417 :

لوله های پلی وینیل کلراید سخت برای مصارف آب آشامیدنی- قابلیت استخراج سرب و قلع - روش آزمون

استاندارد  شماره 2418 :

ويژگي و روش اندازه گيري ماتي لوله هاي پلي ونينيل كلرايد سخت

استاندارد  شماره 2419 :

ويژگي و روش آزمون پايداري لوله‏هاي پلي وينيل كلريد سخت در مقابل استن

استاندارد شماره: 12925-3

لوله هاي گرمانرم - مقاومت در برابر مايعات شيميايي - طبقه بندي - قسمت 3-لوله هاي پلي وينيل كلريد بدون مواد نرم كننده (pvc-u) پلي وينيل كلريد مقاوم ضربه (pvc-hi) -پلي وينيل كلريد كلردارشده(pvc-c)

استاندارد  شماره 12639:

پلاستيكها - (پلي وينيل كلريد)- اندازه گيري باقيمانده منومر وينيل كلريد-روش كروماتوگرافي گازي

استاندارد  شماره 2001 :

آئين كاربرد روش اتصال لوله و وسايل اتصالP.V.C با چسب حلال

د)  استانداردهاي ملي لوله و اتصالات پليمري تاسيسات آب  سرد و گرم:

د-1)  استانداردهاي ملي لوله و اتصالات پلي پروپيلن آب (PP):

استانداردشماره 6314-1   :

پلاستیک ها-سیستم لوله کشی آب سرد،گرم و داغ پلی پروپیلن-قسمت اول-اصول کلی

استانداردشماره 6314-2   :

پلاستیک ها-سیستم لوله کشی آب سرد،گرم و داغ پلی پروپیلن-قسمت دوم-لوله ها-ویژگی ها

استاندارد  شماره 6314-3 :

پلاستیک ها-سیستم لوله کشی آب سرد ،گرم و داغ پلی پروپیلن -قسمت سوم -اتصالات -ویژگی ها

استانداردشماره 6314-5   :

پلاستیک ها-سیستم لوله کشی آب سرد،گرم و داغ پلی پروپیلن -قسمت پنجم-همخوانی مجموعه لوله و اتصال با شرایط کاربری

استاندارد  شماره 6314-7 :

پلاستیک ها-سیستم لوله کشی آب سرد،گرم و داغ پلی پروپیلن -قسمت هفتم-راهنما برای ارزیابی انطباق

استانداردشماره 6842  :

پلي پروپيلن ـ آئين کار نگهداري و نصب لوله و اتصالات

استانداردشماره 6843-1   :

مواد پلي پروپيلن ـ  قالبگيري و روزنراني بخش اول ـ كد گذاري و ويژگيها

استاندارد  شماره 6843-2 :

مواد  پلي پروپيلن ـ  قالبگيري و روزنراني بخش دوم : تهيه آزمونه و تعيين ويژگيها

د-2)  استانداردهاي ملي لوله و اتصالات چندلايه:

استاندارد  شماره 12753-1 :

سيستم لوله هاي چند لايه براي لوله كشي آب سرد و گرم داخل ساختمانقسمت 1:اصول كلي

استاندارد  شماره 12753-2 :

سيستم لوله هاي چند لايه براي لوله كشي آب سرد و گرم داخل ساختمانقسمت 2:لوله ها

استاندارد  شماره 12753-3 :

سيستم لوله هاي چند لايه براي لوله كشي آب سرد و گرم داخل ساختمانقسمت 2:اتصالات

استاندارد  شماره 12753-5 :

سيستم لوله هاي چند لايه براي لوله كشي آب سرد و گرم داخل ساختمانقسمت 5:همخواني مجموعه لوله و اتصال باشرايط كاربري

 

د-3)  استانداردهاي ملي لوله و اتصالات پلي بوتيلن(PB) :

استاندارد  شماره 14475-1 :

پلاستيك هاسامانه هاي لوله گذاري پلاستيكي براي تاسيسات آب گرم و سرد- پلي بوتيلن-(PB) قسمت1: كليات

استاندارد  شماره 14475-2 :

پلاستيك هاسامانه هاي لوله گذاري پلاستيكي براي تاسيسات آب گرم و سرد- پلي بوتيلن-(PB) قسمت2: لوله ها

استاندارد  شماره 14475-3 :

پلاستيك هاسامانه هاي لوله گذاري پلاستيكي براي تاسيسات آب گرم و سرد- پلي بوتيلن-(PB) قسمت3: اتصالات

استاندارد  شماره 14475-5 :

پلاستيك هاسامانه هاي لوله گذاري پلاستيكي براي تاسيسات آب گرم و سرد- پلي بوتيلن-(PB) قسمت5: كارايي سامانه

استاندارد  شماره 14475-7 :

پلاستيك هاسامانه هاي لوله گذاري پلاستيكي براي تاسيسات آب گرم و سرد- پلي بوتيلن-(PB) قسمت7: راهنماي ارزيابي انطباق

د-4)  استانداردهاي ملي لوله و اتصالات پكس (PE-X):

 استاندارد  شماره 13205-1 :

پلاستيك هاسيستم هاي لوله كشي براي تاسيسات آب گرم و سرد- پلي اتيلن با پيوند عرضي-(PE_X) قسمت1: اصول كلي

استاندارد  شماره 13205-2 :

پلاستيك هاسيستم هاي لوله كشي براي تاسيسات آب گرم و سرد- پلي اتيلن با پيوند عرضي-(PE_X) قسمت2: لوله ها

استاندارد  شماره 13205-3 :

پلاستيك هاسيستم هاي لوله كشي براي تاسيسات آب گرم و سرد- پلي اتيلن با پيوند عرضي-(PE_X) قسمت3: اتصالات

استاندارد  شماره 13205-5 :

پلاستيك هاسيستم هاي لوله كشي براي تاسيسات آب گرم و سرد- پلي اتيلن با پيوند عرضي-(PE_X) قسمت5: همخواني مجموعه لوله و اتصال با شرايط كاربري

د-5)  استانداردهاي ملي لوله و اتصالات PE-RT :

استاندارد  شماره 13252-1 :

پلاستيك هاسيستم لوله كشي پلاستيكي براي تاسيسات آب گرم و سرد- پلي اتيلن مقاوم در برابر دماي بالا -(PE_RT) قسمت1: اصول كلي

استاندارد  شماره 13252-2 :

پلاستيك هاسيستم لوله كشي پلاستيكي براي تاسيسات آب گرم و سرد- پلي اتيلن مقاوم در برابر دماي بالا -(PE_RT) قسمت2: لوله ها- ويژگي ها

استاندارد  شماره 13252-3 :

پلاستيك هاسيستم لوله كشي پلاستيكي براي تاسيسات آب گرم و سرد- پلي اتيلن مقاوم در برابر دماي بالا -(PE_RT) قسمت3: اتصالات- ويژگي ها

استاندارد  شماره 13252-5 :

پلاستيك هاسيستم لوله كشي پلاستيكي براي تاسيسات آب گرم و سرد- پلي اتيلن مقاوم در برابر دماي بالا -(PE_RT) قسمت5: همخواني مجموعه لوله و اتصالات با شرايط كاربري - ويژگي ها

د-6)  استانداردهاي ملي لوله و اتصالات PVC-C :

استاندارد  شماره 13251-5 :

پلاستيك هاسيستم لوله كشي پلاستيكي براي تاسيسات آب گرم و سرد- پلي وينيل كلرايد كلرينه شده -(PVC_C)  قسمت5: همخواني مجموعه لوله و اتصالات با شرايط كاربري - ويژگي ها

ه)  استانداردهاي ملي آب بندي ،آببندها و درزگيرهاي پليمري:

استاندارد شماره 7491-1:

آببندهاي الاستومري - آببندهاي محل اتصال خطوط لوله آب و فاضلاب - قسمت اول: آببندهاي لاستيكي ولكانيده - ويژگي ها و روشهاي آزمون

استاندارد شماره 7491-2:

درزگيرهاي لاستيكيالزامات مواد سازنده درزگيرهاي محل اتصال لوله مورد مصرف در كاربردهاي آب و فاضلابقسمت2:ترموپلاستيك الاستومرها

استاندارد  شماره: 7491-3

درزگيرهاي لاستيكيالزامات مواد سازنده درزگيرهاي محل اتصال لوله مورد مصرف در كاربردهاي آب و فاضلابقسمت3:لاستيك ولكانيده اسفنجي

استاندارد شماره: 7491-4

درزگيرهاي لاستيكيالزامات مواد سازنده درزگيرهاي محل اتصال لوله مورد مصرف در كاربردهاي آب و فاضلابقسمت4:پلي يورتان ريخته گري

استاندارد شماره  :11434

پلاستیک ها- سيستم هاي لوله كشي پلاستيكي گرمانرم براي كاربردهاي ثقلي- آب بندي- روش آزمون

استاندارد شماره 12575:

پلاستيك ها - سيستم هاي لوله كشي براي كاربردهاي ثقلي مدفون در خاكتعيين عدم نشتي

محل هاي اتصال داراي واشر درزگير لاستيكيروش آزمون

استاندارد شماره: 12576

پلاستيك هامحلهاي اتصال براي سيستم هاي لوله كشي فاضلاب ثقلي مدفون در خاكتعيين كارآيي بلند مدت درزگيري واشرهاي ترموپلاستيك الاستومر از طريق تخمين فشار درزگيريروش آزمون

استاندارد شماره: 12729

پلاستيك هاسيستم هاي لوله كشي و كانال كشي- محل هاي اتصال براي كاربردهاي ثقلي مدفون در خاكتعيين كارآيي بلند مدت درزگيري محل اتصال  حاوي واشرهاي لاستيكي از طريق تخمين فشار درزگيريروش آزمون

و)  استانداردهاي ملي مباحث بهداشتي لوله ها و اتصالات پليمري:

استاندارد  شماره: 7171-1

كيفيت آب ـ قابليت مصرف محصولات غير فلزي در تماس با آب مصرفي انسان با توجه به تاثير آنها بر كيفيت آب ـ بخش اول:  ويژگيها

استاندارد  شماره: 7171-2-1

كيفيت آب ـ قابليت مصرف محصولات غير فلزي در تماس با آب مصرفي انسان با توجه به تاثير آنها بر كيفيت آب ـ قسمت دوم:  روش هاي آزمون- بخش 2-1 : آزمونه ها

استاندارد  شماره: 7171-2-2-1

كيفيت آب ـ قابليت مصرف محصولات غير فلزي در تماس با آب مصرفي انسان با توجه به تاثير آنها بر كيفيت آب ـ قسمت دوم:  روش هاي آزمون- بخش 2-2 : بو و طعم آب- بخش 2-2 -1 : كليات روش آزمون

استاندارد  شماره: 7171-2-2-2

كيفيت آب ـ قابليت مصرف محصولات غير فلزي در تماس با آب مصرفي انسان با توجه به تاثير آنها بر كيفيت آب ـ قسمت دوم:  روش هاي آزمون- بخش 2-2 : بو و طعم آب- بخش 2-2 -2 : روش آزمون بو و  طعمي كه توسط شيلنگ ها و لوله هاي چندلايه وارد آب مي شود.

استاندارد  شماره: 7171-2-2-3

كيفيت آب ـ قابليت مصرف محصولات غير فلزي در تماس با آب مصرفي انسان با توجه به تاثير آنها بر كيفيت آب ـ قسمت دوم:  روش هاي آزمون- بخش 2-2 : بو و طعم آب- بخش 2-2 -3 : روش آزمون بو و  طعمي كه توسط شيلنگ ها وارد آب انتقالي براي تهيه غذا و نوشيدني مي شود.

استاندارد  شماره: 7171-2-4

كيفيت آب ـ قابليت مصرف محصولات غير فلزي در تماس با آب مصرفي انسان با توجه به تاثير آنها بر كيفيت آب ـ قسمت دوم:  روش هاي آزمون- بخش 2-4 : آزمون رشد ميكروارگانيسم هاي آبي

استاندارد  شماره: 7171-2-5

كيفيت آب ـ قابليت مصرف محصولات غير فلزي در تماس با آب مصرفي انسان با توجه به تاثير آنها بر كيفيت آب ـ قسمت دوم:  روش هاي آزمون- بخش 2-5 : استخراج موادي كه مي توانند سلامت عمومي را به خطر اندازد.

استاندارد  شماره: 7171-2-6

كيفيت آب ـ قابليت مصرف محصولات غير فلزي در تماس با آب مصرفي انسان با توجه به تاثير آنها بر كيفيت آب ـ قسمت دوم:  روش هاي آزمون- بخش 2-6 : استخراج فلزات.

استاندارد  شماره: 7171-3

كيفيت آب ـ قابليت مصرف محصولات غير فلزي در تماس با آب مصرفي انسان با توجه به تاثير آنها بر كيفيت آب ـ قسمت سوم:  آزمون هاي دماي بالا.

استاندارد  شماره: 7171-4

كيفيت آب ـ قابليت مصرف محصولات غير فلزي در تماس با آب مصرفي انسان با توجه به تاثير آنها بر كيفيت آب ـ قسمت چهارم: روش شناسايي مواد آلي قابل استخراج به روش GCMAS.

استاندارد  شماره: 12143

پلاستيك ها- سيستم هاي لوله كشي  انتقال آب براي مصارف انسان- ارزيابي مهاجرت-اندازه گيري مقدار مهاجرت لوله و اتصالات و رابط ها

استاندارد  شماره: 13737-1

پلاستيك ها- مواد و كالاهاي در تماس با مواد غذايي- قسمت1:راهنماي انتخاب شرايط وروش هاي

آزمون براي مهاجرت كلي

استاندارد شماره :13737-12

مواد و كالاهاي در تماس با مواد غذايي-  پلاستيك ها - قسمت12: مهاجرت كل در دماهاي پايين- روش آزمون

ز)  استانداردهاي ملي آدم رو ها و اتاقك هاي بازديد پليمري:

استاندارد   شماره: 14148
 پلاستيك ها -سامانه هاي لوله گذاري براي شبكه هاي جمع آوري و انتقال فاضلاب و زهكشي ثقلي مدفون در خاك -پي وي سي سخت (pvc-u) پلي پروپيلن (PP) ، پلي پروپيلن اصلاح شده با مواد معدني (PPMD) و پلي اتيلن (PE) – ويژگي هاي آدم روها و اتاقك هاي بازديد در مناطق ترافيكي و تاسيسات زيرزميني.

استاندارد شماره: 14387
موضوع:  پلاستيك ها -سامانه هاي لوله گذاري براي شبكه هاي جمع آوري و انتقال فاضلاب و زهكشي ثقلي مدفون در خاك -پي وي سي سخت (pvc-u) پلي پروپيلن (PP) ، پلي پروپيلن اصلاح شده با مواد معدني (PPMD) و پلي اتيلن (PE) – الزامات طراحي آدم روها و اتاقك در مناطق ترافيكي و تاسيسات زيرزميني

استاندارد شماره: 12027

پلكان هاي فلزي آدم روبراي شبكه هاي فاضلاب و تجهيزات زيرزميني- الزامات، نشانه گذاري و روش هاي آزمون و ارزيابي انطباق

استاندارد  شماره 13987:

سيستم هاي لوله كشي ترموپلاستيك جهت زهكشي و دفع فاضلاب زيرزميني به صورت ثقلي- مجراهاي ترموپلاستيك يا لوله هاي عمودي جهت دريچه هاي بازديد و آدم رو-تعيين سختي طوق

ح)استانداردهاي ملي لوله و اتصالات پليمري مورد استفاده در تخليه فاضلاب ساختمان ها:

استانداردشماره 9119   :

پلاستیک ها - لوله، اتصالات و سیستم لوله کشی پلی وینیل کلرید سخت- (PVC-U) مورد مصرف در تخلیه فاضلاب ساختمان - ویژگی ها

استاندارد  شماره 13822-1 :

پلاستيك ها- لوله -اتصالات و سيستم لوله كشي پلي پروپيلن (pp)مورد مصرف در تخليه فاضلاب ساختمان - قسمت 1-ويژگيها

ط)  ساير استانداردهاي ملي مرتبط با استانداردهاي ملي لوله و اتصالات پليمري:

استاندارد  شماره 357 :
پلاستيك ها- تعيين خواص خزشي

استاندارد شماره 654:
 لاستيك ـ روش اندازه گيري سختي - لاستيك ولكانيزه يا گرمانرم ـ روش آزمون

استاندارد شماره: 730
   كائوچو ـ روش تعيين دما، رطوبت و زمان لازم – براي رسيدن به شرايط تثبيت و آزمون

استاندارد شماره: 764
لاستيک ولکانيزه يا ترموپلاستيک تعيين خواص تنش کرنش کششی ـ روش آزمون

استاندارد شماره 911 :
پلاستيك ها- تعيين جذب آب

استاندارد شماره: 912      

 
 
 
 
 

مواد پلاستيك اندازه گيري مقدار استات وينيل دركوپوليمرهاي كلريد وينيل استات

استاندارد  شماره: 1053

آب آشاميدني ويژگيهاي فيزيكي و شيميايي

استاندارد شماره: 1728

آب – مورد استفاده در آزمايشگاه تجزيه- ويژگيها و روش هاي آزمون

استاندارد شماره: 1993     

 
 
 
 
 

روش اندازه‏گيري سختي پلاستيك ها بوسيله سختي سنج ( سختي شور )

استاندارد شماره: 2002
آئين كاربرد نصب لوله هاي تحت فشار ترموپلاستيك در زير خاك

 

 

استاندارد شماره 2116 :

روش تعيين دماي نرمي ويكات ترموپلاستيكها
استاندارد  شماره: 2117
پلاستيك ها – شرايط محيطي استاندارد براي رسيدن به شرايط تثبيت و آزمون

استاندارد شماره: 2412
روش اندازه گيري ابعاد لوله هاي پلاستيكي

استاندارد شماره 2414:
پلاستيك ها ـ لوله و اتصالات گرمانرم - تعيين دماي نرمي ويكات ـ روش آزمون

استاندارد  شماره 2700:
اعداد ترجيحي و سري اعداد ترجيحي

استاندارد شماره 4856
نامگذاري لاستيك ها و اتكسها

استاندارد شماره 4946:
نمادها و علائم اختصاري پلاستيك ها

استاندارد شماره: 5536
عمليات آماده سازي پلاستيك ها براي آزمايش

استاندارد شماره 6980:

پلاستيك‎ها ـ تعيين نرخ جريان جرمي مذاب (MFR) و نرخ جريان حجمي مذاب (MVR) گرمانرم ها- روش آزمون

استاندارد شماره 6981:

پلاستيک‎ها ـ تعيين مقاومت ضربه به روش IZOD

استاندارد شماره: 6982

پلاستیک ها- مواد گرمانرم - تعیین دماي نرمی وایکات-(VST) روش آزمون 

استاندارد شماره 6984-1:

پلاستیک ها  تعیین رفتار خزشی قسمت1: خزش کششی_روش آزمون

استاندارد  شماره 6984-2:

پلاستیک ها  تعیین رفتار خزشی قسمت2: خزش خمشي با استفاده از بارگذاري سه نقطه اي_ روش آزمون

استاندارد  شماره 7090-1:

پلاستیک ها - روش هاي تعيين چگالي پلاستيك هاي غير اسفنجي-قسمت اول: روش غوطه وري، روش پيكنومتر ساده و روش تيتراسيون

استاندارد شماره  :7090-2

پلاستیک ها - روش هاي تعيين چگالي پلاستيك هاي غير اسفنجي-قسمت دوم: روش ستون گراديان چگالي

استاندارد شماره 7090-3:

پلاستیک ها - روش هاي تعيين چگالي پلاستيك هاي غير اسفنجي-قسمت سوم: روش پكنومتر گازي

استاندارد شماره  :7185

پليمرها- راهنماي آناليز و شناسايي

استاندارد شماره: 7186-6

پلاستیک ها- گرماسنجی روبشی تفاضلی –(DSC) تعیین زمان القاء اکسایش OIT)همدما) و دماي القاء اکسایش OIT)ديناميكي)

استاندارد شماره: 7187

پليمرها- تعيين ظرفيت گرمايي ويژه به روش گرماسنجي روبشي تفاضلي-روش آزمون

استاندارد شماره 7188:

 پليمرها- تعيين ميزان خلوص به روش گرماسنجي روبشي تفاضلي-روش آزمون

استاندارد شماره 7189:

   پليمرها- تعيين ميزان  آنتالپي ذوب و تبلور به روش گرماسنجي روبشي تفاضلي-روش آزمون

استاندارد  شماره 7242

   پلاستيك ها - تعيين اثرات غوطه وريدر مايعات شيميايي-روش هاي آزمون

استاندارد شماره: 7605

لاستيک ولکانيده يا گرمانرم تعيين مانايي فشاري در دماهاي محيط ، بالا يا پايين روش آزمون

استاندارد  شماره: 7606

لاستيك ولكانيده يا گرمانرم- تعيين اثر مايعات ـ روش آزمون

استاندارد شماره 7671:

پلاستيك ها ـ لوله هاي گرما نرم اندازه گيري برگشت طولي ـ روش آزمون

استاندارد شماره 8143:

پلیمرها- پلاستیکاندازه گیری خواص مکانیکیدینامیکی به روش خمش سه نقطه ایروش آزمون

استاندارد شماره: 8144

پلیمرها- تعیین دماهای انتقال به روش گرماسنجی روبشی تفاضلیروش آزمون

استاندارد شماره 8145:

پلیمرها- آنالیز کمی به روش گرماوزن سنجیروش آزمون

استاندارد شماره  : 8390

پلیمرهاتعیین دمای انتقال شیشهای به روش آنالیز دینامیکی مکانیکیروش آزمون

استاندارد شماره: 8391

پلیمرهاآنالیز و شناسایی مقدماتیروش آزمون

استاندارد شماره: 8392

پلیمرهالاستیک خامتعیین شاخص تورم، ژل و ویسکوزیته محلول رقیقروش آزمون

استاندارد شماره: 8393

پلیمرهاپلاستیک ها - تعیین محتوی ژل و نسبت تورم پلاستیک های اتیلنی شبکه ای شدهروش آزمون

استاندارد شماره: 8503

پلیمرها- ساختار مولکولی-روش طیف زیر قرمز

استاندارد شماره: 8504

پلیمرها-

خوش امدید
همــراه با آنهــایی که به بهترین بودن می اندیشــند.