رییس جهاد کشاورزی کاشان گفت: تاکنون ۶ و نیم هزار هکتار طرح سامانه‌های نوین آبیاری در این شهرستان اجرا شده و ۲ هزار و ۵۰۰ هکتار نیز در مراحل اولیه تشکیل پرونده، طراحی و یا تصویب اعتبار قرار دارد.


وحید انصاری افزود: پروژه‌های آبیاری نوین بدون محدودیت در شهرستان‌ها با اعتبار بلاعوض دولتی و مشارکت بهره برداران اجرا می‌شود و ۴۵۰ هکتار نیز در سال جاری در حال انجام است.

وی  همچنین بیان کرد: براساس آمار مقایسه ای موجود، یکی از رتبه های ممتاز در اجرای پروژه‌های آبیاری نوین به کاشان اختصاص دارد.

رییس جهاد کشاورزی اظهار داشت: ۲۱۰ هکتار از اراضی کشاورزی کاشان در سال گذشته به این سامانه‌های آبیاری تجهیز شدند.

انصاری اعتبار هزینه شده برای اجرای این سطح آبیاری را در سال گذشته ۵ میلیارد تومان اعلام کرد و گفت: برای اجرای هر هکتار آبیاری کم‌فشار حداکثر  19 میلیون تومان و هر هکتار آبیاری تحت فشار حداکثر 54 میلیون تومان کمک بلاعوض پرداخت می‌شود.

وی مجموع زمین های زیر کشت آبی کاشان در سال زراعی جاری را حدود ۱۳ هزار هکتار اعلام کرد و افزود: امکان اجرای سامانه‌های نوین آبیاری در بیش از نیمی اراضی باقیمانده وجود دارد و در مابقی اراضی، کیفیت آب، خاک، خرده مالکی یا سایر موارد، انجام این پروژه را با مشکل مواجه کرده است.

کاشان دارای ۲۰ هزار هکتار اراضی کشاورزی، ۹ هزار هکتار باغ و چهار هزار هکتار زمین زراعی است که بیش از ۴۰ هزار خانوار در بخش کشاورزی این شهرستان فعالیت می‌کنند.


لینک به مرجع خبر