گروه آبــــــــــــــــا
لوله ,آبیاری , نوار تیپ

البته بیولوژیک دارویی جزءطبقه علوم سلامت و دارویی وکشاورزی بیولوژیکی جزءگروه علوم کشاورزی است.

رای دهی:  / 0

 

مقدمه ای در باره ی زیست شناسی

علم زیست شناسی از هزاران سال پیش تا کنون مراحل زیادی را پیموده است .طی قرن ها هدف از این علم صرفا جنبه ی توصیفی داشته و به بیان اشکال مختلف زندگی واجزا تشکیل دهنده ی ان می پرداخته اما عمل وارتباط انها را با یکدیگر کمتر مورد مطالعه قرار می داده است .به دنبال نظریه داروینسم زیست شناسی سیستماتیک گسترش یافت وجانشین علم نامگذاری گردیدوتشریح علمی به تدریج مکمل تشریح توصیفی گردید .این تغیرات پیرفتهای بزرگی را در زیست شناسی پدید آورد که منجربه درک منشا انواع ورابطه ی انها با یکدیگر ونیز مو جب درک چگونگی کار سیستم های زیست شناختی و بدن موجود زنده گردید.

بیولوژیعلم شناخت حیات است( این لغت از کلمه یونانی بیاس به معنی زندگی و لوگاس یعنی دلیل منطقی تشکیل شده است). زیست شناسی به ویژگیها و رفتارهای موجودات، چگونگی تشکیل گونه ها و انواع موجودات و روابطی که آنها با هم دارند و به محیط زیست آنها مربوط می شود. زیست شناسی طیف گسترده ای از رشته های علمی که اغلب رشته های علمی مستقل بحساب می آیند را شامل می شود. روی هم رفته زیست شناسان حیات را از روی دامنه وسیعی از شاخصها مورد مطالعه قرار می دهند.

در مقیاس ذره ای و مولکولی، زندگی مورد بررسی زیست شناسی مولکولی، زیست شیمی و علم وراثت مولکولی است. در مقیاس سلولی، مورد مطالعه زیست شناسی سلولی و در مقیاس های چند سلولی، مورد نظر فیزیولوژی، کالبد شناسی و بافت شناسی است. زیست شناسی رشدی حیات را در مقیاس رشد و نمو اندام یک موجود مورد مطالعه قرار می دهد.

با بالا بردن مقیاس ها به بیش از یک موجود، علم وراثت چگونگی عملکرد وراثت بین والدین و فرزندان را مورد بررسی قرار می دهد. رفتار شناسی جانوری رفتار گروهی بیش از یک موجود را مطالعه می کند. علم وراثت جمعیتی میزان یک جمعیت کل را در در نظر دارد و علم سیستماتیک شاخص چند گونه ای اجداد موجودات را بررسی می کند. جمعیت های بهم وابسته ومحل سکونتشان در بوم شناسی و زیست شناسی تکاملی مورد مطالعه قرار می گیرد. یک رشته نظری جدید ستاره شناسی( یا زیست شناسى گاز بى اثر گزنون ) نام دارد که احتمالات وجود حیات در کرات دیگر غیر از زمین را مورد بررسی قرار می دهد.

لوله

*

Zo2 Framework Settings

Select one of sample color schemes

Body

Background Color
Text Color
Link Color
Background Image

Main Menu

Background Color
Modules Title
Text Color
Link Color
Background Image

Main Wrapper

Background Color
Modules Title
Text Color
Link Color
Background Image

Inset Wrapper

Background Color
Modules Title
Text Color
Link Color
Background Image

Bottom Wrapper

Background Color
Modules Title
Text Color
Link Color
Background Image
Background Color
Modules Title
Text Color
Link Color
Background Image
 
Top of Page ABAone