گروه آبــــــــــــــــا
لوله ,آبیاری , نوار تیپ
طراحی سایت
جمعه 4 خرداد 1397.
*
PIPE SERIES 25 20 16 12/5 10/5 10 8/3 8 6/3 5 4
SDR 51 41 33 26 22 21 17/6 17 13/6 11 9
S.F. 1.25 PE  63 PN  2 PN 2.5 PN 3.2 PN  4 PN  4.8 PN  5 PN   6 PN   6.3 PN  8 PN  10 PN 12.4
PE  80 PN  2.5 PN 3.2 PN 4 PN  5 PN  6 PN  6.3 PN   7.5 PN   8 PN  10 PN  12.5 PN 16
PE  100 PN  3.2 PN 4 PN 5 PN  6.3 PN  7.5 PN  8 PN   9.6 PN   10 PN  12.5 PN  16 PN 20
S.F.  1.6 PE  63 PN  1.6 PN 2.0 PN  2.4 PN 3.1 PN  3.7 PN  3.9 PN   4.7 PN   4.9 PN  6.2 PN  7.8 PN 9.8
PE  80 PN  2.0 PN 2.5 PN  3.1 PN 4.0 PN  4.7 PN  5.0 PN   6.0 PN   6.2 PN  7.9 PN  10.0 PN 12.5
PE  100 PN  2.5 PN 3.1 PN  3.9 PN 5.0 PN  5.9 PN  6.2 PN   7.5 PN   7.8 PN  9.9 PN  12.5 PN 15.6
این جدول مطابق استاندارد DIN8074برای لوله های پلی اتیلنی با ضرایب ایمنی 1.25 و1.6 در شرایط دمایی 20در جه سانتیگراد و کاربری50ساله در فشار اسمی تنظیم شده است. d   mm s  mm Mass Kg/m s  mm Mass Kg/m s  mm Mass Kg/m s  mm Mass Kg/m s  mm Mass Kg/m s  mm Mass Kg/m s  mm Mass Kg/m s  mm Mass Kg/m s  mm Mass Kg/m s  mm Mass Kg/m s  mm Mass Kg/m
  20                                 1/8 0/107 1/9 0/112 2/3 0/133
  25                             1/8 0/137 1/9 1/144 2/3 0/171 2/8 0/2
  32                         1/8 0/179 1/9 0/187 2/4 0/232 2/9 0/272 3/6 0/327
  40             1/8 0/227 1/9 0/238 1/9 0/239 2/3 0/285 2/4 0/295 3 0/356 3/7 1/43 4/5 0/509
  50         1/8 0/287 2 0/314 2/3 0/361 2/4 0/374 2/9 0/44 3 0/453 3/7 0/549 4/6 0/666 5/6 0/788
  63     1/8 0/364 2 0/399 2/5 0/494 2/9 0/563 3 0/58 3/6 0/688 3/8 0/721 4/7 0/873 5/8 1/05 7/1 1/26
  75 1/8 0/436 1/9 0/457 2/3 0/551 2/9 0/675 3/5 0/807 3/6 0/828 4/3 0/976 4/5 1/02 5/6 1/24 6/8 1/47 8/4 1/76
  90 1/8 0/525 2/2 0/643 2/8 0/791 3/5 0/978 4/1 1/14 4/3 1/18 5/1 1/39 5/4 1/46 6/7 1/77 8/2 2/12 10/1 2/54
  110 2/2 0/768 2/7 0/943 3/4 1/17 4/2 1/43 5 1/67 5/3 1/77 6/3 2/08 6/6 2/17 8/1 2/62 10 3/14 12/3 3/78
  125 2/5 1 3/1 1/23 3/9 1/51 4/8 1/84 5/7 2/16 6 2/27 7/1 2/66 7/4 2/76 9/2 3/37 11/4 4/08 14 4/87
  160 3/2 1/63 4 2 4/9 2/42 6/2 3/04 7/3 3/54 7/7 3/72 9/1 4/35 9/5 4/52 11/8 5/5 14/6 6/67 17/9 7/96
  200 3/9 2/46 4/9 3/05 6/2 3/84 7/7 4/69 9/1 5/51 9/60 5/78 11/4 6/79 11/9 7/05 14/7 8/56 18/2 10/4 22/4 12/4
  250 4/9 3/83 6/2 4/83 7/7 5/92 9/6 7/3 11/4 8/59 11/9 8/93 14/2 10/6 14/8 11 18/4 13/4 22/7 16/2 27/9 19/4

لوله

*

Zo2 Framework Settings

Select one of sample color schemes

Body

Background Color
Text Color
Link Color
Background Image

Main Menu

Background Color
Modules Title
Text Color
Link Color
Background Image

Main Wrapper

Background Color
Modules Title
Text Color
Link Color
Background Image

Inset Wrapper

Background Color
Modules Title
Text Color
Link Color
Background Image

Bottom Wrapper

Background Color
Modules Title
Text Color
Link Color
Background Image
Background Color
Modules Title
Text Color
Link Color
Background Image
 
Top of Page ABAone